Shu-mei Yang

 

 

Postdoctoral Fellow

 

Lab: F2.017

 

Lab Phone: 77673

eMail: yang.shu-mei@cup.uni-muenchen.de

 

Research Subject:

 

2018 -